LISTA CU RESTRICȚII! VEZI AICI CE AI VOIE SĂ FACI ȘI CE NU, ÎN ROMÂNIA PANDEMICĂ!

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
HOTĂRÂRE nr. 52 din 05.11.2020
privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Având în vedere evoluția epidemiologică pe teritoriul României până la data de
05.11.2020,
luând în considerare creșterea numărului de persoane infectate la național, precum
și creșterea zilnică a numărului de cazuri noi confirmate, implementarea deficitară a
măsurilor de prevenire, organizarea unor evenimente private, interacțiunea intensă și
mobilitatea persoanelor, aspecte care generează o presiune constantă asupra capacității
de gestionare a unităților administrativ – teritoriale și a sistemului sanitar,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și d) și art. 81 din OUG. nr. 21/2004
privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și
completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 4 și art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată,
privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaţii de risc epidemiologic
şi biologic, art. 9 alin. 1, art. 32 alin. 2, art. 37, art. 41, art. 42 alin. 1, art. 43 alin. 1, art. 44
alin. 2 și 3, art. 45 alin. 1 și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța
de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr.
94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național pentru
Situaţii Speciale de Urgenţă,
Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Începând cu data prezentei hotărâri la nivelul României se propune
instituirea obligației purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, la
2
nivel național, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile
publice deschise și închise, indiferent de valoarea ratei de incidență cumulată a cazurilor
din ultimele 14 zile.
Art. 2 În vederea evitării aglomerării transportului public, se propune ca toate
instituțiile publice, precum și toți operatorii economici publici sau privați să aibă obligația
organizării activității și desfășurării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă
la domiciliu, iar acolo unde specificul activității nu permite acest lucru, să se organizeze
programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin două grupe care să
înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin 2 ore. Respectarea
aplicării acestei măsuri se urmărește de prefecți și de către Inspecția Muncii.
Art. 3 În vederea prevenirii răspândirii infecțiilor cu SARS-COV-2, se propune ca, în
toate localitățile, activitățile didactice care impun prezența fizică a antepreșcolarilor,
preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ să se desfășoare în sistem on-line.
Art. 4 – (1) În toate localitățile din România, se propune interzicerea circulației
persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23.00 – 05.00.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), circulația persoanelor în afara
locuinței/gospodăriei este permisă în intervalul orar 23.00 – 05.00 pentru următoarele
motive:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și
locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată
de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților a persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează
călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției cum ar fi cele efectuate
cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care pot fi
dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.
Art. 5 (1) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele
sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de
serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere;
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt
obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria
răspundere, completată în prealabil;
3
(3) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data
nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării,
data completării și semnătura.
Art. 6 Se propune interzicerea desfășurării de reuniuni cu prilejul unor sărbători,
aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private.
Art. 7 (1) Se propune suspendarea activității piețelor agroalimentare în spații
închise, târgurilor, bâlciurilor, piețelor mixte și volante și a talciocurilor, definite potrivit
art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu
produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Se permite activitatea piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone
publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
Art. 8 Se propune ca, pentru spațiile exterioare în care se desfășoară activități de
preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice,
care au fost amenajate și pot fi asimilate spațiilor publice închise, astfel cum sunt ele
definite în Legea pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din
tutun nr. 349/2009, cu modificările și completările ulterioare, le sunt aplicabile în mod
similar regulile și măsurile de protecție sanitară, prevăzute în anexa nr. 3, art. 6 pct. 1 și 2
din Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID19.
Art. 9 Se propune instituirea obligației pentru operatorii economici care desfășoară
activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau
private să-și organizeze și desfășoare activitatea în intervalul orar 05.00 – 21.00.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21.00 – 05.00,
operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de
livrare la domiciliu.
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile farmaceutice, benzinăriile și
operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu își pot desfășura activitatea în
regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
Art. 10 Se propune ca implementarea măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre să
se realizeze pe o perioadă de 30 de zile, urmând ca la finalul acesteia, în funcție de evoluția
4
situației epidemiologice, să se hotărască, după caz, menținerea, eliminarea sau
modificarea acestora.
Art. 11 Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național
de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte
administrative ale conducătorilor acestora.
PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN